Næringspolitikk

Høring: Forslag til forskrift om produktintervensjon - binære opsjoner og CFD-er

VFF avga 19. mars 2018 høringsuttalelse til Finanstilsynet om forslag til forskrift om produktintervensjon – binære opsjoner og finansielle differansekontrakter (CFD). Bakgrunnen er at ESMA planlegger, med hjemmel i EMIR, midlertidig å forby markedsføring av binære opsjoner og legge begrensninger i markedsføring, distribusjon og salg av finansielle differansekontrakter – overfor ikke profesjonelle kunder. Last ned brevet under.

Les mer

Høringssvar til Finansdepartementet: Egen pensjonskonto

Verdipapirfondenes forening sendte 21. februar 2018 svar på Finansdepartementets høringsbrev om forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto. Last ned høringsuttalelsen under.

Les mer

Felles brev til justisministeren om ny finansavtalelov

I et felles brev til justisminister Per-Willy Amundsen sier en rekke bransje- og interesseorganisasjoner for norsk næringsliv nei til at en ny finansavtalelov kan vedtas uten at det gjøres store endringer. Les brevet under. Bak brevet står VFF, NHO, Virke, Finans Norge, Advokatforeningen, Finansforbundet, VPFF, FinFO og Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer

Høringssvar - ny finansavtalelov

VFF avga 14. desember 2017 høringsuttalelse til Justisdepartementet om forslag til ny finansavtalelov. Etter forslaget utvides lovens virkeområde til å omfatte avtaler om investeringstjenester så langt avtalen ikke er regulert i annen lov eller forskrift. Det samme gjelder avtaler om individuell pensjonssparing (IPS). Det foreslås en ny generell erstatningsbestemmelse som bl.a. blir gjort gjeldende for investeringsrådgivning - og for IPS. Den går etter VFFs syn lenger enn gjeldende rett. Foreningen stiller seg kritisk til disse forslagene. Les høringsuttalelsen under.

Les mer

Høringsuttalelse –endring i regler for Nordic ABM

Foreningen avgav 13. desember 2017 en høringsuttalelse til børsens forslag til endringer i regelverket for Nordic ABM. I høringsuttalelsen poengteres viktigheten av at de endringer som gjøres ikke påvirker Finanstilsynets vurderinger om at Nordic ABM tilfredsstiller verdipapirfondlovens krav til "annet regulert marked", jf. vpfl § 6-5.

Les mer

Høring: Innføring av PRIIPs

Foreningen sendte den 18. august 2017 høringssvar på Finansdepartementets høring om gjennomføring av PRIIPs forordningen i norsk rett. Les brevet under.

Les mer

Brev til Finansdepartementet om endring i verdipapirforskriften § 4-2 om andelsklasser.

Foreningen sendte 21. juni 2017 brev til Finansdepartementet der vi ba om endringer i verdipapirfondforskriften § 4 – 2 om andelsklasser. Bakgrunnen for brevet er at foreningen mener det er for snevre rammer når det gjelder hvilke typer andelsklasser det etter lov og forskrift er anledning til å etablere i Norge. Foreningen anmoder i brevet om at dagens forbud mot valutasikring i egen andelsklasse oppheves og at det dessuten generelt åpnes opp for å etablere andelsklasser der tilgangen til andelsklassen er basert på objektive og kontrollerbare kriterier for en begrenset, men ubestemt krets av investorer.

Les mer

Høring: Ny hvitvaskingslov

Foreningen sendte 29. mars 2017 svar på Finansdepartementets høringsbrev om ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II. 

Les mer